TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KREDİLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ
KREDİLENDİRME YÖNERGESİ

(18 Şubat 1998 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Kapsam

MADDE 1 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Bu yönerge Sürekli Dişhekimliği Eğitimi etkinliği düzenleyen tüm kurum ya da kuruluşlar ile bu etkinliklerden yararlanan dişhekimlerini kapsar.

Görev

MADDE 2 – (1) Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin (SDE) örgütlenmesini oluşturmak, sürdürmek, denetlemek ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak görevi Türk Dişhekimleri Birliği’ne (TDB) aittir.

Amaç

MADDE 3 – (1) SDE’nin amaçları:

a) Fakültede edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını sağlamak.

b) Dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini sağlamak.

c) Topluma daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak.

Yasal Dayanak

MADDE 4 – (1) Bu yönerge 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3/19/11-h/26-h maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı)

a) SDE Etkinliği: Madde 3’de belirtilen amaçlara ulaşmayı sağlayan ve dişhekimliğinde örgün eğitim dışında kalan her türlü mesleki ve kişisel gelişim eğitimi etkinliğidir.

b) Kredilendirme: SDE etkinliğine, bu etkinliğe konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlara TDB-SDE Kredi Puanı verilebileceğinin SDE Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasıdır.

c) TDB-SDE Kredi Ücret Birimi: SDE etkinliğinin kredi ücret miktarının belirlenmesinde kullanılan çarpım katsayısıdır. TDB-SDE Kredi Ücret Birimi SDE Yüksek Kurulu`’nun önerisi ile TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından her yılın Aralık ayında belirlenir ve bir sonraki takvim yılı için geçerli olur.

d) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Kredilendirme Süresi: Dişhekimlerine verilen kredinin geçerlilik süresini ifade eder. 4 yıldır.

e) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Sertifika: Hedeflenen krediyi 4 yıl içinde dolduranlara verilen belgedir.

f) SDE Yüksek Kurulu: SDE Yüksek Kurulu (SDEYK) SDE Yönergesinin uygulanmasında sorumlu ve yetkili olan kuruldur. SDEYK’nın sekretaryasını TDB sekretaryası yürütür.

SDEYK’nun Oluşumu

MADDE 6 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) SDEYK bir başkan, bir raportör ve 7 üyeden oluşur. Kurul TDB’yi temsilen 3, Dişhekimliği Fakültelerini temsilen 3, Bilimsel Dernekleri temsilen 2 ve Sağlık Bakanlığı’nı temsilen 1 kişiden oluşur. Başkanı TDB Merkez Yönetim Kurulu, raportörü ise Kurul kendi içinden seçer.

SDEYK Üyelerinin Seçimi

MADDE 7 – (1) SDEYK’ya üye gönderen kurumlar üyelerinin seçimini kendi yapılarının içinden kendi yöntemleri ile yapar. Fakülteler ve Dernekler temsilcilerini kendi aralarından kuruluş tarihlerine göre dönüşümlü olarak seçer. Üyelerin en az 10 yıllık dişhekimi olmaları gereklidir.

SDEYK Üyelerinin Görev Süresi

MADDE 8 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) SDEYK üyeliğinde görev süresi üç yıldır. Aynı kişi birden fazla dönem görev yapabilir.

(2) Her görev dönemi bitiminden 3 ay önce ilgili kurumların SDEYK üyeliği için temsilci bildirmeleri TDB tarafından istenir.

Toplantılara Katılım

MADDE 9 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Bir görev döneminde mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya toplam 6 toplantıya katılmayan ya da istifa, ölüm vb. nedenlerle yeri boşalan üyenin yerine ilgili kurumdan yeni üye bildirmesi istenir. SDEYK toplantıları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

SDEYK’nun Görevleri

MADDE 10 – (1)

a) SDE etkinliği düzenleyen Kurum ve Kuruluşların özendirilmesi ve nitelikli program yapılması konusunda desteklemek.

b) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Başvuru durumunda etkinlik düzenleyen kurum ya da kuruluşun bilimsel etkinlik düzenlemeye yetkili olup olmadığını, konuşmacının niteliğini ve konunun içeriğinin bilimsel açıdan uygunluğunu ve kurum, kuruluş ve dergilerin sahip olmaları gereken koşullara uygunluğunu değerlendirerek uygun olanları kredilendirmek.

c) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Etkinlikleri kredilendirmek ve kredilerini tamamlayanlara sertifika dağıtılmasını sağlamak amacı ile en az iki ayda bir “Değerlendirme ve Kredilendirme Toplantısı” yapmak.

d) Her yıl Kasım ayında, bir sonraki yılın kredi birim ücretiyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

e) Sertifikaların alınabilmesi için gerekli puanla ilgili Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak

f) (Ek fıkra:24-25/03/2010 MYK Kararı) Etkinliklerin mevcut yasal düzenlemelerle uyumluluğunu kontrol etmek.

Sertifika

MADDE 11 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Sertifika en çok 4 yıllık bir dönem sonunda saptanan krediyi tamamlayanlara verilir. Sertifika 2 ay içerisinde teslim edilmek zorundadır. Sertifika almak için bulunulan tarihten 4 yıl geriye gidilerek kredi puanları toplanır. Sertifikaların geçerlilik süresi 4 yıldır. Sertifikaların şekli ve SDE Logosu SDEYK’nın önerisi üzerine TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sertifikada TDB amblemi ve SDE Logosu bulunmak zorundadır. Sertifikayı TDB başkanı ve SDEYK başkanı imzalar.

Ödenekler

MADDE 12 – (1) SDEYK Üyelerine toplantılara katıldıklarında TDB Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanan ödenekler verilir. Kamuda ve Üniversitelerde çalışan Kurul Üyelerine toplantılara katılmaları için ilgili kurumlarınca gerekli izin verilir.

Sözlü SDE Etkinliklerinin Kredilendirilmesi

MADDE 13 – (1)

a) (Değişik: 24-25/03/2010 MYK Kararı) Kongre, sempozyum, panel, kurs, seminer, konferans, workshop, masa demostrasyonu, sözlü sunum – poster sunumu vb. etkinlikler “Sözlü SDE Etkinliği” olarak tanımlanmıştır.

b) TDB, Odalar, Fakülteler, Bilimsel Dernekler ve Sürekli Dişhekimliği Eğitimi etkinliği yapan diğer kuruluşlar başvurdukları takdirde yaptıkları SDE Etkinliği değerlendirilir, uygun görülenler kredilendirilir.

c) Sözlü SDE Etkinliklerinin kredilendirilmesi için başvuru formu (FORM A) düzenleyen kuruluş tarafından doldurularak etkinlikten en az 30 gün önce SDEYK’ya ulaştırılmalıdır.

<d) Kredilendirilen SDE etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlar kredilendirilir.

e) (Ek Fıkra:24-25/03/2010 MYK Kararı) Etkinliğin konuşmacıları en az doktor/uzman düzeyinde olmalıdır. Diğer konuşmacılar hakkında onay verme yetkisi SDEYK’ya aittir.

f) Sözlü SDE etkinliklerinin kredilendirilmesinde aşağıdaki yöntem uygulanır.

1- Sözlü etkinliğe dinleyici olarak katılanlara her 15 dakikalık bölüm için “ 1” kredi,

2- (Değişik:18-19/12/2002 MYK Kararı) Sözlü etkinliğin kurs bölümüne dinleyici olarak katılanlara her 15 dakikalık bölüm için “ 1,5” kredi,

3- Sözlü etkinliğe konuşmacı olarak katılanlara her 15 dakikalık konuşma için “ 3” kredi, konunun hazırlanmasına yardımcı olan diğer kişilere “ 2” kredi,

4- Posterlerde hazırlayan tüm kişilere “ 2” kredi verilir.

5- Sözlü etkinliğin kredilendirilmesi için değerlendirme formu (FORM C) dinleyiciler tarafından doldurularak etkinliğin SDE sorumlusuna teslim edilmelidir.

6- Konuşmacılar ve poster hazırlayıcıları Kurula belgeleri ile beraber başvurdukları takdirde kredilendirilirler.

7- Yurt dışındaki etkinliklere katılımlarda krediler SDEYK kararına göre uygulanır.

8- (Ek: 24-25/03/2010 MYK Kararı) Hasta üzerinde yapılan uygulamalar, Dişhekimleri Odalarının bu iş için özel olarak hazırlamış oldukları yerlerde, kamu kurumları ve fakülteler hariç Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış yerlerde yapılmalıdır.

g) Etkinlik tamamlandıktan sonra 15 gün içinde etkinliğin SDE sorumlusu tarafından değerlendirme formları, katılımcı listesi, kredilendirme ücreti ve etkinliğin son duyurusu SDEYK’ya gönderilmelidir. Süresi içerisinde bu belgeleri göndermeyen kuruluşların bir sonraki etkinlikleri kredilendirilmez.

h) (Ek Fıkra: 24-25/03/2010 MYK Kararı) Etkinliklerde manyetik kimlik kartları kullanılması halinde, veriler cihazın özelliğine göre kaydedilmelidir. Üye olmayan katılımcılara verilen geçici manyetik kartlarda etkinlik bitiminde geri almak üzere kullanıcının T.C Kimlik ve kart ID numaraları bir liste oluşturularak verilmelidir. Manyetik kart verileri ve geçici kart listeleri elektronik ortamda 1 hafta içerisinde SDEYK’na gönderilmelidir.

Yazılı SDE Etkinliklerinin Kredilendirilmesi

MADDE 14 – (1)

a) Yazılı SDE Etkinliklerinin kredilendirilmesi için “Kredilendirilmiş Dergi” lerde yayınlanmış olması şarttır. Makaledeki birinci yazar için “ 10” diğer yazarlara “ 5” kredi verilir. Derleme yazılarda birinci yazara “ 3” diğer yazarlara “ 1” kredi verilir.

b) Yurtdışındaki dergilerde yayınlanan bilimsel yazılarda yukarıdaki krediler “ 2” katı olarak uygulanır.

c) Yazılı SDE etkinliğinin kredilendirilmesi için yazının bulunduğu dergi örneği ile SDEYK’ya başvurulması gereklidir.

d) Kitap veya kitap bölümü yazanlar SDEYK’ca değerlendirilip kredilendirilir. 20-80 arasında kredi verilir.

Dergilerin Kredilendirilmesi

MADDE 15 – (1)

a) Sürekli Dişhekimliği Eğitimine katkıda bulunan dergiler kredilendirilme isteği ile başvurabilir. Başvuru sırasında bir form doldurularak (FORM B) SDEYK’ya teslim edilir.

Kredilendirilme isteği kabul edilen dergi “Kredilendirilmiş Dergi” unvanını kazanır.

Kredilendirilme isteği reddedilen dergi bir yıl süreyle tekrar kredilendirilme isteği ile başvuramaz. Kredilendirilmiş dergi her sayısının bir örneğini yayınlandıktan sonraki bir ay içinde SDEYK’ya göndermekle yükümlüdür. Kredilendirilmiş dergi kredilendirildiğini etik kurallara uygun olmak şartı ile istediği yöntemle okuyucularına duyurma hakkına sahiptir.

b) Kredilendirilmiş veya yurtdışındaki dergilere abone olan dişhekimlerine aboneliklerini belgeledikleri takdirde her sayı için “ 3” kredi verilir.

c) Abonelere yönelik soru formu hazırlayan dergiler bu sorulara verilen cevapların puanlandırılmış dökümünü SDEYK’ya gönderdikleri taktirde aboneler Kurulun belirleyeceği kredileri alırlar.

Etkinliklerin İzlenmesi

MADDE 16 – (1) (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) SDEYK üyeleri veya kurulun görevlendireceği kişiler kredilendirilen etkinlikleri katılım ücreti ödemeksizin izleyebilirler.

(2) Etkinliklerde yanıltıcı bilgi veren ya da bilimsel etkinlik sırasında meslek etiğini ihlal eden konuşmacıların etkinlikleri 1 yıl boyunca kredilendirilmez.

Bütçe

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki maddelerde belirtilen gelirler SDEYK’nın etkinliklerine ait çeşitli giderleri karşılamak amacı ile kullanılır.

a) Etkinlik düzenleyen kurumlar kredi başına “ 20” kredi ücret birimi öderler. “ 36” kredinin üzerindeki etkinlikler toplam “ 720”, “ 72” kredinin üzerindeki etkinlikler toplam “ 960” kredi ücret birimi öderler.

b) Dergiler kredilendirildikleri taktirde “ 400” kredi ücret birimi öderler.

Belgelerin Saklanması

MADDE 18 – (1) (Ek Madde:24-25/03/2010 MYK Kararı) Etkinliklerin değerlendirme formları, etkinlik tarihinden itibaren 4,5 yıl saklanır.

İptal ve Değişikliklerin Bildirim Zorunluluğu

MADDE 19 – (1) (Ek Madde:24-25/03/2010 MYK Kararı) Kredilendirilen etkinliğin iptal edilmesi veya tarih, konu ve konuşmacı değişiklikleri SDYK’ya etkinlik tarihinden en az 7 gün önce bildirilmelidir.

(2) Süresinde bildirmeden iptal edilmesi veya değişiklik yapılması durumunda, O kurum veya kuruluşun etkinlikleri 6 ay süreyle kredilendirilmez.

(3) Son anda ortaya çıkan istisnai durumlarda SDEYK kararına göre hareket edilir.

Cezai Hükümler

MADDE 20 – (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) Kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE – (1)

1- (Değişik:24-25/03/2010 MYK Kararı) SDE Birim Ücreti 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere;

a- Odaların ve fakültelerin yapacakları bilimsel etkinlikler için; 0.65 KR.,
b- Bilimsel Derneklerin yapacakları bilimsel etkinlikler için; 1,00 TL.,
c- Ticari Kuruluşların yapacakları bilimsel etkinlikler için; 1,40 KR’ tur.

2- (Değişik: 24-25/03/2010 MYK Kararı) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Sertifika alabilme kredisi “160”dır.

3- (Ek:24-25/03/2010 MYK Kararı) Odaların eğitim-uygulama birimlerinde gerekli hijyen sağlanarak hasta üzerinde uygulamalar yapılabilir.

4- (Ek:24-25/03/2010 MYK Kararı) Sertifika alınabilmesi için 4 yıllık süreç içerisinde SDEYK tarafından kredilendirilmiş en az 5 saatlik ilk yardım eğitimi alınması zorunludur (09/12/2011 tarihli MYK Kararı ile bu maddenin uygulaması bir yıl süreyle ertelenmiştir).Yazılı ve elektronik ortam SDE etkinliklerinden alınan krediler toplam kredinin %25’ini geçemez.

5-(Ek:09/12/2011 MYK Kararı) Odaların yapacakları ilkyardım eğitiminden SDE kredilendirme ücreti alınmaz.

**********

                                                                              Tarih:..................

SDE Yüksek Kurulu Başkanlığı’na,

Aşağıda bilgileri yazılmış olan etkinliğimizin kredilendirilmesi için gereğini rica ederiz.                                                   

                                                                                                                                                             .........................

FORM A

ETKİNLİĞİN TARİHİ                   :..............................................

ETKİNLİĞİN ADI                           :..........................................................................................................................

DÜZENLEYEN KURUM               :..........................................................................................................................

BAŞVURU TELEFON     :......................................................                       FAX       :.................................................

YAZIŞMA ADRESİ          :.......................................................................................................................................

TOPLANTININ YERİ     :.......................................................................................................................................

SDE SORUMLUSUNUN ADI         :........................................................TEL:....................... FAX:.......................

ETKİNLİK KAÇ YILDIR YAPILIYOR  :....................................  KATILIM ÜCRETİ  :..............................

HEDEF KİTLE (Birden fazla işaretleyebilirsiniz):    Dişhekimleri O     Doktor-Uzman Dişhekimleri O        Öğrenciler O

Hekim Dışı Personel O      Diş Teknisyenleri O            Diğer O

ETKİNLİĞİN KENDİNİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VARSA : Anket O Sınav O      Diğer O

ÇEVİRİ VARSA :              Simultane (Kulaklık ile) O                Konuşma Ardından (Kulaklıksız ) O

EĞİTİM YÖNTEMİ :

PANEL .......... ADET          ;   TOPLAM ...........SAAT  KONFERANS........ADET;  TOPLAM.............SAAT

SEMİNER..........ADET      ;   TOPLAM............SAAT  WORK-SHOP........ADET;  TOPLAM.............SAAT

MASA DEM.......ADET      ;   TOPLAM............SAAT  SERBESTBİL.......ADET;    TOPLAM.............SAAT

POSTER............ADET        ;   TOPLAM............SAAT  KURS....................ADET;    TOPLAM.............SAAT

EĞİTİM ARAÇLARI(Kullanılacak eğitim araçlarını belirtiniz.):...........................................................................

ALTYAPI OLANAKLARI (Etkinliğin yapılacağı salon,klinik vs.nin özelliklerini belirtiniz.) :...........................

ETKİNLİĞİN MALİ KAYNAĞI:......................................................................................................................

BİLİMSEL POGRAM ( Ayrı bir sayfaya aşağıdaki formata uygun olarak doldurulmalıdır.)

TARİH      BAŞLANGIÇ SAATİ        BİTİŞ SAATİ                   KONU      KONUŞMACI        EĞİTİM YÖNTEMİ    

.............       ..............................                .......................                 ...............         .........................         .........................

............      .............................             ......................               ...............       .........................        .........................

Not: Etkinlik saatleri 15 dk. ve katları (15, 30, 45, 60, 75, 90 ) şeklinde düzenlenmelidir.

*********

FORM B

DERGİ KREDİLENDİRME İZLEM FORMU

                                                                                                                                             Başvuru Tarihi:....../......./200...

1.   Derginin Adı:....................................................................................................................................................

2.   Yayın Hayatına Başlangıç Tarihi:............................................/.........../1999

3.   Yayın Hayatına Ara Verildiği Dönem(ler) olmuşsa;   Tarihi:....../....../1999     Süresi: ...../....../1999

Nedeni:.................................................................................................................................................................

4.   Halen Bir Yılda Yayınlanan Dergi Sayısı:...........................................................................................................

5.       Toplam Abone (veya dağıtılan kişi):...................................................................................................................

6.   Editör (ve yardımcıları)              :..........................................................................................................................

      ..............................................................................................................................................................................

7.   Son Bir Yılda Yayınlanması İsteğiyle Gönderilen Toplam Makale Sayısı:

a)       Yayınlanması Kabul Edilen Toplam Makale Sayısı                :...............................................................................

b)       Son Ciltte Yayınlanan Makale Sayısı                          :...............................................................................

c)       Henüz Yayınlanmamış veya Halen Devam Eden Ciltte Yayınlanmış Makale Sayısı:................................

8.       Son Yılda Yayınlanan “editörden” (editorial) Sayısı:.........................................................................................

9.       Son Yılda Yayınlanan “Dergi Tarafından Çağrılı Makale” Sayısı:....................................................................

10.    Son Ciltte Yayınlanan “Araştırma Makalesi” Sayısı:.........................................................................................

11.    Son Ciltte Yayınlanan “Vaka Raporu” Sayısı:....................................................................................................

12.    Son Ciltte Yayınlanan “Editöre Mektup” Sayısı:.................................................................................................

13.    Son Ciltte Yayınlanan “Derleme” Yazıları:.........................................................................................................

14.    Son Ciltte Yayınlanan “Çeviri” Yazıları:.............................................................................................................

15.    Son Ciltte Yayınlanan Diğer Türde Yazılar (Açıklayınız):.................................................................................

16.    Son Yılda Kabul Edilen ve Yayınlanan Makalelerin Değerlendirilme Yöntemine Göre Dağılımı:

a) Editör Kararı İle ...........................................                       b) Yayın Kurulu Kararı İle ......................................

c) Hakem Okuyucu (.......kişi) ve editör kararı ile ...........    d) Diğer (açıklayınız) ..............................................

17.    Basılan Makalelerde Aşağıdakilerden Hangilerinin Olması Koşulu Aranıyor ?

a) Türkçe özet  (.....)                                   b) Yabancı Dilde Özet [Hangi Dilde ](............................)

c) Anahtar Sözcükler (..........)                   d) Kaynaklar (......)

18.    Bağlı Olduğu veya Destek Aldığı Kurum ve Kuruluş:

a) Fakülte (....................................................)            e)DiğerDernekler[Açıklayınız] (...........................................)

b) Hastane (................................................)              f)  İlaç veya Tıbbi Cihaz Firması (........................................)

c) Diğer Eğitim Kurumu[Açıklayınız] (..........................)g) Diğer[Açıklayınız] (.........................................)

d) Dişhekimliğinde Bilimsel Dernek (............................................)

19. Abonelik Koşulları ve Başvuru Adresi:

**********

FORM C

SDE KREDİLENDİRME SİSTEMİ KATILIM ve DEĞERLENDİRME FORMU

          Yaptığımız başvuru üzerine gerçekleştirdiğimiz, " …………………………." isimli etkinlik , Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve " …. " TDB-SDE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

         Bu kredinin toplantıya katılanlar tarafından alınabilmesi için izlediğiniz oturumların tarafınızdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı saatlerde yapılan toplantılarda hangisine katıldıysanız onu değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucunda dolduracağınız ilişikteki formun imzalanarak salon girişinde belirlenen SDE kredilendirme kutusuna konulması, SDE kredi puanı almanıza yeterli olacaktır.

          Dinleyici olarak sağlanan " … " kredi puanına ek olarak toplantıda konuşmacı olarak katılanlar bu etkinliğin belgeleri ile TDB-SDE Yüksek Kurulu`na başvurdukları taktirde konuşmalarının özelliği doğrultusunda kredi puanı alacaklardır. Bu krediler için başvuru adresi TDB-SDE Yüksek Kurulu Ziya Gökalp Cad. N:37/14  Kızılay/ANKARA`dır.

                                              

                                                                                              Düzenleme Komitesi