HABERLER
"YASTAYIZ, ŞİDDET BİR CANIMIZA DAHA KIYDI" BASIN AÇIKLAMASI
01/06/2015

Ankara Tabip Odası ve SES Ankara Şubesinin ortak çağrısıyla 1 Haziran 2015 Pazartesi günü Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamil Furtun’un hunharca katledilmesi yurdun dört bir yanında değişik eylem ve etkinliklerle protesto edildi.

Başta mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi olmak üzere, değişik hastaneler ve sağlık kuruluşlarında sabah saat 09.00’da geniş katılımlı saygı duruşunda bulunuldu.

12.00’da Numune Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri “AKP sağlığa zararlıdır”, “Sağlıkta Dönüşüm ölüm demektir”, “Bakan istifa” sloganları atarak Sağlık Bakanlığının önüne doğru yürüyüşe geçtiler.

Sağlık Bakanlığı'nın önünde emek ve meslek örgütleri (Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Aktif Sağlık-Sen) adına ortak basın açıklamasını Dr. Çetin Atasoy okudu. Basın açıklaması metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Basın açıklamasında “’Artık Yeter!’ dedik sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı; duymadılar! Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler! Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önerdik, yok saydılar! Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık; Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık, Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate almadılar! Öfkeliyiz. Sadece katilin değil, azmettiricilerin de bulunmasını istiyoruz! İsyandayız. Sağlık emekçileri olarak sürekli şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına, ASM’lere, TSM’lere ve muayenehanelere girmiyoruz!” ifadeleri yer aldı.

Ortak basın açıklamasının okunmasının ardından, sırasıyla Türk Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci, SES Eş Başkanı Gönül Erden, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci, Ufuk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kocaoğlu, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Dr. Cengiz Aydoğdu, TMRT Der Başkanı Nezaket Özgür, Türk Hemşireler Derneği’nden Türkan Yılmaz ve Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Akif Emre Eker söz alarak, sağlık alanında son yıllarda uygulanan ve şiddeti besleyen politikaları protesto ettiler. Oda Başkanımız İlker Cebeci ise yaptığı konuşmada doktorlara karşı söylenen nefret söylemlerinin çoğalmasından dolayı halkın doktorlara düşman edildiğinden, sistemde onlara tek sahip çıkan doktorlarını da hastalarının katlettiğine değinmiştir. Eylem Sağlık Bakanlığı'nın önüne siyah çelenk bırakılmasıyla son buldu.

Halkı ve sağlık çalışanlarını çileden çıkaran sağlık politikalarına rağmen emek vermeye devam eden meslektaşlarımıza güç ve sabır diliyor, bu uğurda kaybettiğimiz değerli sağlık emekçilerini rahmetle anıyoruz.

Ortak Basın Açıklaması

1 Haziran 2015

Yastayız

Şiddet Bir Canımıza Daha Kıydı

BUGÜN TÜM YURTTA İSYANDAYIZ…

Yastayız…

29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun uğradığı silahlı saldırı sonucu görevi başında hunharca katledildi.

Ersin gibi, Melike gibi ve diğer sağlık emekçileri gibi…

uyarmıştık

“Artık Yeter!” dedik sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı; duymadılar!

Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler!

Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önerdik, yok saydılar!

Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık; Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık, Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate almadılar!

Şiddete uğrayan sağlık emekçileri için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık, önemsemediler!

Uyarmıştık

AKP iktidarını ve Sağlık Bakanı’nı; sağlığı piyasalaştıran, sağlık çalışanlarını köleleştiren ve itibarsızlaştıran uygulama ve söylemlerinizden vazgeçin diye…

Ama nafile, uyarılarımızı dikkate almadılar.

Çünkü onlar kendi iktidarlarını korumak için sağlık çalışanlarını korumasız bırakmaya niyetliydiler.

Ve bir arkadaşımız daha görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öfkeliyiz.

Sadece katiller değil, azmettirenler ve önlem almayanlar da bu cinayetten sorumludur.

Sağlıktaki şiddetten ve bu cinayetten sorumlu olanlar,

“Ben doktora iğne yaptırmam, doktor bir iğne yapar, adamı felç eder icabında.” diyenlerdir.

“Doktor efendi dönemi bitti” diyenlerdir,

“Doktorların eli hastaların cebinde”, "Doktor efendi mani peşinde" deyip miting meydanlarında vatandaşa sağlıkçıları yuhalatanlardır;

Daha fazla kar hırsıyla sağlıkçıları zorla, tehditle ölesiye çalıştıran, sermaye sahiplerine sağlık alanını çekici kılabilmek için insanları hasta etme garantisi veren, sağlığı öncelemek yerine hastalığı önceleyen bir yandan da hekimleri sağlıkçıları her fırsatta kötüleyen, "paragöz, tembel" diyenler, SABİM'le terör estirenlerdir.

Sadece katilin değil, azmettiricilerin de bulunmasını istiyoruz!

İsyandayız.

Bugün ülkemizin dört bir yanında bulunan bütün sağlık kurumlarında yastayız / isyandayız!

İsyandayız

Çünkü, ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddet olağan bir hal aldı.

Sağlık emekçileri olarak sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına, ASM’lere, TSM’lere ve muayenehanelere girmiyoruz!

Saygılarımızla.

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Ankara Tabip Odası
 • Türk Dişhekimleri Birliği
 • Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 • Devrimci Sağlık İş Sendikası
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • Tüm Radyoloji Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği
 • Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Aktif Sağlık-Sen
Diğer Haberler