HABERLER
TDB BAŞKANLAR KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ
28/09/2012

Değerli Meslektaşlarımız;

28–29 Eylül 2012 tarihlerinde Muğla’da yapılan ve Yönetim Kurulumuzdan Oda Başkanımız A.R. İlker CEBECİ, Oda Başkan Vekilimiz M. Murat ÇAĞLAR, Oda Genel Sekreterimiz Helin ARAS TEK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ayşe Nil ALTAY ve Neslihan SEVİM'in Odamızı temsilen katıldığı TDB Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesini aşağıda yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Dişhekimleri Odası

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları
Başkanlar Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi
28-29 Eylül 2012 / Muğla

Toplumun her kesiminin BARIŞ talebini bu kadar dile getirmesine rağmen, dünyada ve ülkemizde terör ve savaş devam ediyor. Demek ki BARIŞ’ı yüksek sesle istemenin dışında ‘Barış için ayağa kalkmak’ gerekiyor. Toplumsal barışın inşası ve korunması için, sebebi ne olursa olsun insanların ölmesine yol açan şiddeti kınıyor ve olağanlaşmasını istemiyoruz.

Savaş ve terör insanların sosyal, siyasal, kültürel yaşam pratiğini bozmakta, savaşlara ayrılan bütçeler nedeniyle sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi pek çok insani hak askıya alınmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin toplum sağlığını yükseltmeye yönelik, koruyucu tedavileri önceleyen, hekim seçme özgürlüğü tanıyan, hastaların özel ağız diş sağlığı hizmeti veren kurumlardan da yararlanması projesinin ekonomik gerekçeler öne sürülerek gündemden kaldırılması da bu hak kayıplarına bir örnektir. Her fırsatta ekonomik büyümeden ve kişi başına düşen gayri safi milli hâsılanın arttığından bahseden, dünyanın büyük ekonomilerinden biri olma iddiasında olan bir ülke için bu bütçenin ekonomik gerekçelerle reddedilmesinin mantıklı bir açıklaması yoktur.

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, sağlık hizmeti sunumunda hekimlerin, işverenlerin, idari ve siyasi otoritenin etkilerine daha açık hale gelmelerine zemin hazırlanmıştır. Kâr amacıyla, reklam yoluyla, daha fazla hasta mantığıyla piyasalaştırılan sağlık hizmeti sunumu, hastaların tüketiciye dönüştürülmesine neden olurken, hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik şiddetin artışında da önemli bir etken olmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği kuruluş amacına uygun olarak,

  • Ağız diş sağlığının sağlık hakkı gibi temel insani bir hak olduğunu ve her birey için eşit, ulaşılabilir ve nitelikli olması gerektiğini;
  • Ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu;
  • Dişhekimi istihdamının, insan gücü planlaması dahilinde, coğrafi dağılım gözetilerek yapılmasını;
  • Yeni Dişhekimliği Fakülteleri açılması yerine, eğitimin niteliğinin arttırılması ve standardının sağlanması gerekliliğini;
  • Uzmanlık ve doktora konusunda halen devam eden sorunların ve belirsizliklerin çözülmesini;
  • Birçok ülkede zorunlu olan mezuniyet sonrası eğitimin önemini ve Meslek Örgütümüz kontrolünde yapılmasının gerekliliğini;
  • Son yıllarda yapılan düzenlemelerle meslek örgütlerinin yetkisizleştirilerek etkisizleştirilmesine karşı durmayı;
  • Dişhekimlerinin kendi adlarına bağımsız olarak meslek icra ettikleri muayenehanelerin yok edilmesine, düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarına yönelik sistemli yasal değişikliklere ve hekim emeğinin değersizleştirmesine karşı durmayı; savunmuş ve bundan sonra da savunmaya devam edecektir.
Diğer Haberler