HABERLER
TDB BAŞKANLAR KONSEYİ AÇIKLAMA-`MODERN KÖLELİK: TAŞERONLAŞMA`
05/11/2013

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi toplantısı 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Adana’da yapıldı. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı toplantıya Odamız adına; Oda Başkanımız A.R.İlker CEBECİ ve Oda Başkan Vekilimiz M.Murat ÇAĞLAR katılmıştır.

1. FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresinin değerlendirilmesi, dişhekimliği mesleğinin gelişmesine ve sunumuna yönelik bakış açıları yeni vizyonlar, serbest ve kamuda çalışan dişhekimlerinin özlük hakları ve beklentiler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin görüşme, TDB 20.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ile ilgili bilgilendirme, Yeni SDE Yönergesi hakkında bilgilendirme gündemiyle toplanan Başkanlar Konseyi toplantısında ayrıca Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde dişhekimliği hizmetlerinin taşeron eliyle verilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ihale konusu görüşülmüştür.

1980’li yıllarla birlikte tüm dünyada yeni bir çalışma stratejisi olarak programlanan ve ülkemizde de son 10 yılda hızla artan “taşeron çalışma düzeni”nin gerçek anlamıyla “kölelik düzeninin” sağlık alanında yarattığı/yaratacağı tahribata dikkat çekilen toplantıda, sağlık gibi temel bir hakkı bu kadar "ucuz" gören anlayış reddedilerek, dişhekimliği mesleği ve hasta haklarının savunulması adına her türlü hukuki girişimin yapılması kararı alınmıştır.

Başkanlar Konseyi’nin konuya ilişkin açıklamasını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı Adana’da Yapıldı

Anayasası olan bir ülkede parlamento yasa çıkaracak, yasalara uygun düzenlemeleri de hükümetler yapacak, sonra dönüp uygulamalara baktığımızda; yönetim organlarınca bütün yazılı kurallar hiçe sayılarak; "ben yaptım, oldu" "oldu - bitti" anlayışı içinde "hak, adalet, sorumluluk" duygularından uzak, devlet olma ciddiyeti taşımayan kişilerin eliyle kuralsızlığı devlete egemen kılacaksınız.

Her şeyi bir sonraki seçimlerde nasıl oya tahvil edebilirim anlayışı ile uzun erimli sorumluluğun taşınmadığı bu yönetim biçimi, makyajla halkımızın aldatılmasından başka bir şey değildir.

Çalışanlar ve hizmet alanlar, yerleşmiş teamüller içerisinde yönetilmek ve yasalara güvenmek isterler. Ancak öyle acımasız ve temel insan haklarını öylesine göz ardı eden bir yönetim tarzı sergilenmekte ki; işsizlik çarkı içinde sıkışmış milyonlarca eğitimli insanı karın tokluğuna çalışmaya zorlayan ve iktidar gücüyle yaratılan işverenlerin emek sömürüsü içinde; mutsuz, konuşamayan, suskun ve korkak " insan tipi" yaratılmıştır ülkemizde.

Çağlar öncesinin kölelik düzeni, "taşeronlaşma" adı altında, maalesef ve yazık ki son 10 yıldır hayatımızın her alanına birer virüs gibi sokulmuştur.

Bu gün benzer bir uygulama, Sağlık Bakanlığı tarafından "Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezinde" dişhekimliği hizmetleri taşeronlar eliyle verilmek üzere bir ihale açılarak önümüze gelmiştir.

Yaratılan bu oldu-bitti; Anayasaya, yasalara, insanlık erdemine, hekimlik ruhuna, hastaya saygı ilkesine nasıl yakıştırılıyor anlamak mümkün değildir. Dayatılan sayısal veriler ile hekim nasıl çalıştırılabilir, hasta hekime ne kadar güven duyabilir?

1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Adana`da biraraya gelen Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Başkan ve yöneticileri; sağlık gibi temel hakkı bu kadar "ucuz" gören anlayışı reddederek, dişhekimliği mesleği ve hasta haklarının savunulması adına her türlü hukuki girişimi yapma kararı almıştır.

Başkanlar Konseyinin konuya ilişkin açıklaması aşağıdadır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği
BAşkanlar KOnseyi Açıklaması
(1-2 Kasım 2013 / ADANA)

`Modern Kölelik: Taşeronlaşma`

Kamusal olarak sağlık hizmeti sunmak Devletin asli ve sürekli görevleri arasındadır. Sosyal Devletin omurgasını oluşturan sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin ucuzlaştırılması adına, dışarıdan taşeron firmalar aracılığı ile yapılan ticari sözleşmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

İş güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük hakların sınırlı olduğu sağlıktaki taşeronlaşma olgusu başlangıçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile başlamış, hemşire, radyoloji teknisyeni, laborant, tıbbi sekreterlik, hasta bakıcılığı ile devam ederek bugün doktor ve dişhekimlerine kadar uzanmıştır.

Son resmi verilere göre sağlık hizmetlerinde yaklaşık olarak 150 bin sağlık çalışanı bu şekilde çalışmaktadır. Son günlerde buna örnek olarak Kütahya ADSM’nin dişhekimliği hizmetlerini taşeron firmalardan almak için açtığı ihale gözden kaçmamıştır. Açık ihale usulü ile yapılan bu ihaleye şimdiye kadar iki firma başvurmuş ve 06/11/2013 tarihinde ihale yapılacaktır. 39 maddeden oluşan bu ihale sözleşmesinde dişhekimlerinden aylık maksimum 90 bin performans puanı ifadesi geçmesi bile bu köleci anlayışı pekiştirmektedir.

Bir başka anlatımla Kütahya ADSM 6 ay süreyle 1,500,000 puan karşılığında yaklaşık 1,000,000 TL'lik hizmeti taşeron firmalardan almak istemektedir. Sağlık gibi hak olması gereken bir hizmetin niteliğinden çok maliyet hesabına bakılarak değerlendirilmesi ne ölçüde toplumsal kabul edilebilir?

Anayasanın 128. Maddesi kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür der. Ayrıca kamuda yapılamayan sağlık hizmetleri için dışarıya sevk yolu açıkken ve Kütahya’da bunları yapabilecek yeterli dişhekimi varken taşeron firmayla anlaşarak dişhekimliği hizmeti satın almanın mantığını anlamak mümkün değildir.

Dişhekimliği hizmetlerinin ihale usulü ile firmalar aracılığında metalaştırılarak satın alınması yolunun açılması TDB’nin kabul edebileceği bir anlayış değildir. Türk Dişhekimliği Birliği bu yönteme karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir.

Tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve insanca yaşamalarını sağlayacak gelir ve özlük haklarını savunan, sağlığın doğuştan kazanılan bir hak olduğunu her türlü ortamda savunmaya devam edecektir. Bu taşeronlaşma uygulamalarının durdurulması için de gereken her türlü yasal girişimi yapacaktır.

Diğer Haberler