HABERLER
SAĞLIK EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI "DİŞHEKİMLERİ SERMAYENİN KÖLESİ OLMAYACAK"
30/12/2014

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağına tepki için bugün tüm Sağlık Emek Meslek Örgütlerinin temsilcilerinin de desteğiyle bir basın açıklaması yapılmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği’nin önünde meslektaşlarımız ile toplanılarak Sağlık Bakanlığı’na yürünmüştür. Bakanlık önünde meslektaşlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği temsilcileri ile bir araya gelinmiştir.

TDB Merkez Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar SÜTCÜ’nün açılış konuşması ile başlayan basın açıklaması Odamız Genel Sekreteri Sayın Neslihan Sevim’in Sağlık Emek Meslek Örgütlerinin temsilcilerinin ortak basın açıklaması metnini okuması ile devam etmiştir.

Basın açıklamasında; yönetmelik taslağının yeni açılacak ağız diş sağlığı merkezlerinin sermaye sahiplerine ya da gruplarına ayrılmış göründüğüne, dişhekimlerinin yeterli istihdam alanı bulamayıp, asgari ücret ile çalışmaya razı olur konuma geleceklerine değinilerek, dişhekimlerinin baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi kanaatiyle hizmet verdiği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleğin mensupları olduğu hatırlatılmıştır. Sağlık Emek Meslek Örgütlerinin ortak basın açıklaması metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ardından sırası ile Türk Tabipler Birliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayazıt İLHAN, Sağlık Emekçileri Sendikasını temsilen Sayın İbrahim KARA ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Sayın Nezaket ÖZGÜR söz almıştır.

Basın açıklması video kaydına ulaşmak için tıklayınız.

Sağlıkla kalın,

AR İlker CEBECİ

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu adına
Başkan

Sağlık Emek MEslek Örgütleri
Ortak Basın Açıklaması

Dişhekimleri Sermayenin Kölesi Olmayacak...
Sağlık Emek Meslek Örgütleri De Dişhekimlerini Yanında...

Sayın Basın Mensupları,

Değerli Meslektaşlarım,

Bir yanlışa karşı çıkmak, yaratılacak mağdur meslektaşlarımızın yanında olmak için buradayız.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağına bakıldığında, dişhekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verildiği, ülkemizin mevcut yapı ve iskan koşullarına uymayan zorlamalar ile orta vadede muayenehane ve polikliniklerin kapanmalarına, yeni açılacaklara ise son derece zor olan fiziki şartlar dayatılarak engelleme yoluna gidildiği görülmektedir.

Öyle anlaşılıyor ki; bir takım kişilere verilmiş vaatler var. Yeni açılacak ağız diş sağlığı merkezleri sermaye sahiplerine ya da gruplarına ayrılmış görünüyor. Yaygın söylentilere göre SGK kaynakları bu kişilere açılacak.

Böyle bir durumda; diş hastaları dışarıdan hizmet alıyor gözükürken, sermaye gruplarının ellerinde tamamen kâra odaklanmış ticaret merkezlerinde, yoğun hasta talebi karşısında çalışma koşulları giderek ağırlaşan dişhekimleri, yeterli istihdam alanı bulamayacaklarından asgari ücrete dahi razı bir konuma gelecekler. Kısacası dişhekimleri kendini yöneten bir meslek grubu olmaktan çıkacak; herhangi bir meslekten bir kişinin ya da mesleksiz sermaye sahibinin yanında işçileştirilecektir.

Diğer yandan SGK karşısında tek hizmet sunucu olacak merkezlerdeki hasta yoğunluğu nedeniyle dişhekimleri tıbbi yanlış uygulamalara yani malpraktise muhatap kalacaklardır. Hastanın doğru tedavi ortamı ve hasta-hekim güven ilişkisi kalmayacaktır. Kısacası dişhekimliği mesleğinin gelişmesi engellenecek, mesleğin geleceği tehlikeye atılacak ve meslekte geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatlara neden olunacaktır.

Kaldı ki şimdiye kadar ülkemizde koruyucu uygulamalardan uzak, yetersiz ve tamamen siyasi mülahazalı popülist sağlık politikaları nedeniyle toplumun yüzde 90’ının ağzında oluşan diş çürüğü ve diş eti hastalıkları; sağlık hizmetlerine erişimde kâr amacının öne çıkarılmasıyla daha büyük boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının genel sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlar ise daha da büyüyecektir.

Değerli Arkadaşlar,

Sağlık çalışanlarının vazgeçmemeleri gereken en önemli meslek özelliği, kendi kendilerini yönetiyor olmalarıdır.

Dişhekimleri; herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi kanaatiyle hizmet verdiği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleğin mensuplarıdır.

Bu bağlamda meslek odalarının şunu sorgulamak hakkı elbette vardır. Yönetmelik değiştirilirken bu köklü değişikliğe neden olan sorun nedir? Daha doğrusu bir sorun var mıdır? Bildiğimiz kadarıyla önemli bir sorun yoktur. Hatta dişhekimleri batı ile boy ölçüşebilecek ileri teknolojiyi uygulamalarındaki becerileri sıradan bir uygulama olarak yapıyorlar. Onlar fiziki koşullarını iyileştirmiş durumdalar. Yapılacaklar varsa bile meslek birliği ile görüşerek fiziki koşullardaki yenilikleri birlikte yapmaları doğru bir yöntem ve bir Anayasal zorunluluktur.

Ülkemizde iktidarlar kendi sorumluluk alanına giren konularda yeterli duyarlılığı gösteriyorlar mı?

Hastalık gelmeden halkımız için koruyucu uygulamaları yapıyorlar mı?

Öğretim görevlisi olmadığı halde açılan dişhekimliği fakülteleri ile kontenjanları artırılan mevcut fakültelerde yeterli eğitim veriliyor mu?

Tüm bunlar gerçek sorunlar iken, yapay gündemler yaratılarak siyasi popülizm ile ülke kaynakları, insanların çalışma enerjisi ve moral değerleri yok ediliyor.

Kaybettiklerimizi alt alta koyduğumuzda neyimiz kaldı ki diye soruyoruz.

Ama bizler bunu hak etmiyoruz. Yılmadan ve usanmadan doğruları savunacağız.

Yaşanan süreç ve sağlığın piyasalaştırılmasının halkımız, dişhekimleri ve diğer sağlık çalışanları açısından kabul edilemez olduğunu biz sağlık emek meslek örgütleri olarak, dişhekimlerinin yanında sesimizi duyurana kadar haykırmaya devam edeceğiz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Diğer Haberler