HABERLER
ODA GENEL KURULLARI 26 ŞUBAT 2015’E KADAR YAPILACAK
27/11/2014

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun, Birlik Genel Kurulunu oluşturan delege sayıları ile ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonrasında oluşan yasal düzenleme ihtiyacı, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’nın 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle karşılanmış görünmektedir. Bu yasal düzenlemenin Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına yansımalarını ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan Türk Dişhekimleri Birliği duyurusunu aşağıda bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,
Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Tdb Duyuru: "Oda Genel Kurulları 26 Şubat 2015'e Kadar Yapılacak

Bilindiği gibi Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun, Birlik Genel Kurulunu oluşturan delege sayıları ile ilgili hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından ‘temsilde adalet’ ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi Kararının yürürlük tarihinin bir yıl sonraya bırakılmış olmasına karşın bu süre içinde gerekli yasal düzenleme yapılmadığından Oda Genel Kurullarında delege seçimi yapılamamıştı.

3224 sayılı Yasa’da oluşan boşluk 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’nın 34, 35, 36, 37 ve 38. maddelerinde yer alan düzenlemelerle doldurulmuş; anılan Kanun 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeye göre Odalarımız 26.02.2015 tarihine kadar Genel Kurul yaparak Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delegeleri seçecektir. Genel kurulun toplanmasında ve seçimin yapılmasında 3224 sayılı Yasa’nın 8. ve 34. maddelerindeki kurallar uygulanacaktır.

Seçilecek delege sayısı; üye sayısı iki yüze kadar olan Odalarda beş, beş yüze kadar olan Odalarda yedi, bine kadar olan Odalarda on asıl ve aynı sayıda yedektir. Üye sayısı binden fazla olan Odalar, on delegeye ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçecektir. Binden sonraki üyelerden beş yüzü tamamlamayanlar için ek bir delege seçilmeyecektir.

Oda başkanları yeniden herhangi bir seçime gerek olmaksızın doğal delegedir. Seçilen delegeler ve Oda Başkanları Birlik Genel Kurulu’nu oluşturacaktır.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Madde 34 - 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 - Birlik Genel Kurulu, oda genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegelerle tabii delege olan Oda başkanlarından oluşur.

Üye sayısı iki yüze kadar olan odalar beş, beş yüze kadar olan odalar yedi, bine kadar olan odalar on asıl ve aynı sayıda yedek delege seçer. Üye sayısı binden fazla olan odalar, on delegeye ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçer.”

Madde 35 - 3224 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen on bir üyeden oluşur.”

Madde 36 - 3224 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik Yüksek Disiplin Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.”

Madde 37 - 3224 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik Denetleme Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.”

Madde 38 - 3224 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 4 – Odalar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde Oda Genel Kurulunu toplayarak Birlik Genel Kurulu delegelerini seçerler. Seçilen delegelerin görev süresi bir sonraki Oda Genel Kuruluna kadardır.”

Diğer Haberler