HABERLER
MESUL MÜDÜRLÜK POZİSYONU İÇİN ÖNEMLİ UYARI
08/02/2016

Ankara Dişhekimleri Odası olarak zaman zaman sizlerle uyarı niteliğinde bazı olguları, yaşanılan sorunlardan edindiğimiz tecrübeler çerçevesinde paylaşıyoruz.

Son dönemlerde “Mesul Müdürlük” görev tanımı nedeni ile özellikle de genç meslektaşlarımızın karşılaştığı ciddi sorunlar, bu durum ile ilgili bir uyarıyı zorunlu hale getirmiştir.

Yönetmelik Madde 14. mesul müdürlüğü şöyle tarif ediyor:

"Poliklinik ve ADSM’lerde tam zamanlı görev yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir dişhekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir poliklinik veya ADSM’de mesul müdürlük görevini üstlenebilir."

Ardından aynı madde mesul müdür görevlerini sıralıyor. Bu görev listesi madde madde incelendiğinde mesul müdürlük pozisyonunun büyük bir sorumluluğu da getirdiğini kolayca görüyoruz.

Son dönemlerde özellikle çok şubeli çalışan kurumların mesul müdürlük pozisyonlarına iş arayan genç dişhekimleri, “şubelerin kuruluş yapısını tamamlayabilmesi için” sanki formalite tamamlanıyor söylemleri ile getiriliyor.

Sonrasında az da olsa bazı etik olmayan, yasal olmayan uygulamalar şirket tarafından gündeme getirildikçe mesul müdür pozisyonundaki meslektaşımız bunlara onay vermeye zorlanıyor ya da kandırılıyor. Ortaya çıkan bu durumların yasal sorumluluğu ile ilgili bir nedenle soruşturmalar başlatıldığında da kağıt üzerinde sorumlu olan mesul müdür meslektaşımız zor duruma düşüyor.

Bu nedenlerden özellikle genç meslektaşlarımızın bu pozisyonda görev aldıklarında görevlerinin gereği olan yetki ve sorumluluklarını öğrenmeleri ve ona göre görevi kabul etmelerini ya da gerekli ön konuşmaları yapmalarını öneriyoruz.

Aşağıda mesul müdür konusundaki yönetmelik maddesini sizlerle paylaşıyoruz.

Huzurlu, güvenilir ortamlarda ağız tadıyla hekimlik yapmanız dileklerimizle,

"Ağız ve Diş Ssağlığı Hizmeti Sunulan Özel Ssağlık KuruluşlarıI Hakkında Yönetmelik"

……….

Mesul müdür

MADDE 14 – (1) Poliklinik ve ADSM’lerde tam zamanlı görev yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir dişhekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir poliklinik veya ADSM’de mesul müdürlük görevini üstlenebilir.

(2) Poliklinik ve ADSM’nin, genel çalışma saatleri dışında hizmet verdiği sürelerde ve mesul müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde en fazla bir ay süre ile yerine, mesul müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı ve kuruluşta tam zamanlı görev yapan bir dişhekiminin bulunması zorunludur.

(3) Mesul müdür, dişhekimliği mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı poliklinik veya ADSM’de icra edebilir; muayenehane de dâhil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi yasaktır.

(4) Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek.

ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma belgelerini en geç beş iş günü içerisinde müdürlüğe iade etmek.

d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak.

f) Çalışma saatleri dışında ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yazılı şekilde devrettiği dişhekimi tarafından, mesul müdürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmiş olup olmadığını görevine başladığı zaman incelemek.

g) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzuata ve sağlık kuruluşunun iç işleyişi konusunda hazırlanıp çalışanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyulmasını sağlamak ve bunun için gerekli iç denetimleri yürütmek.

ğ) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.

h) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

i) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimleri ile birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek.

j) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların kalibrasyonunu sağlamak.

k) Görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak.

l) Ortaklarda meydana gelen değişiklikleri on beş iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek.

(5) Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer dişhekimleri ve ilgili uzman tabipler ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkânlarının sağlanmasından, işleten sorumludur.

(6) Mesul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür adına belge düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan bir dişhekiminin mesul müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(7) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair zorlayıcı sebeplerden dolayı sağlık kuruluşundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde işleten tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan bir dişhekiminin en fazla bir ay süre ile mesul müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(8) İlgili mevzuata göre meslekten geçici olarak men edilenler, bu yasakları süresince mesul müdürlük yapamazlar. İşleten tarafından, meslekten geçici men cezası süresince mesul müdürlük görevini yürütmek üzere, cezanın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan bir dişhekiminin görevlendirilmesi ve yazılı olarak Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

Diğer Haberler