HABERLER
MALİ MÜŞAVİRLERİN HATALARINDAN DOĞACAK SORUMLULUKLARIMIZ HK. BİLGİLENDİRME
12/02/2015

Bir meslektaşımızın serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptıkları hatalı bildirimlerde dişhekiminin sorumluluklarının ne olacağına ilişkin Odamıza ilettiği soru üzerine hukuk danışmanlarımızca görüş hazırlanmış olup, bu konudaki yasal durum meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2.maddesinin (A) bendine göre, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu başlığı altında sayılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227.maddesinin 1.fıkrasına göre, Maliye Bakanlığı Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, yetkilidir. Maddenin 2.fıkrasında ise beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuldukları belirtilmiştir. Sorumluluğun tespitinde, Kanun’da belirtilen şekilde bir vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır.

Ancak, mali müşavirlerin söz konusu sorumluluğu, şekli bir sorumluluktur. Bu nedenle, mükellef tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan ve belgelerin maddi gerçekliğine ilişkin yapılan incelemeler sonucu tarh edilen vergi ve cezalarda mali müşavirin sorumluluğuna hükmedilmez.[1] (Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.) Yani mali müşavir, mükellef tarafından sunulan belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğundan sorumlu olacaktır. Bu durumda mali müşavirin sorumluluğu, mesleki bilgi ve yeterliliği kapsamında belgelerin gerçek olup olmadığının tespitinden ibarettir. Bu nedenle belgelerin gerçekliğinin harici araştırmaya tabi tutulması gerektiği hallerde, mali müşavirin sorumluluğundan söz edilemeyeceği düşünülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında;

- - Serbest muhasebeci mali müşavirlerin hazırladıkları veya imzaladıkları beyannameler, beyannamedeki matrah bilgileri veya dayandıkları belgelerdeki eksiklik veya yanlışlıklardan dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu,

- - Fakat serbest muhasebeci mali müşavirin, söz konusu sorumluluğunun şekli bir ödeve ilişkin olduğu, bu nedenle belgelerin maddi gerçekliğine ilişkin -mali müşavirin mesleki bilgi ve yeterliliğinin dışında- mali müşavirin sorumluluğunun söz konusu olmayacağı mevcut mevzuat üzerinden anlaşılmaktadır.

Konuyu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

Diğer Haberler