HABERLER
Kamuda Birim Performans Yönergesinin Hükümlerinin İptaline Yönelik ADO Davası Kazanımı Hk
21/04/2014

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi 13. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetimi olarak, İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönergenin bazı maddeleri ile dayanak Yönetmelik hükümlerinin iptali istemiyle bir dava açılmıştı.

Bu Yönerge'nin dişhekimlerine ödenecek döner sermaye ek ödemesini verdikleri emekten bağımsızlaştıran, alabilecekleri ek ödeme miktarını düşüren ve ek ödemeleri sağlık hizmetinin sunumunda idareye düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilişkilendiren hükümleri ile Yönergenin dayanağı olan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birim performans katsayısını düzenleyen 4. maddesinin 1. fıkrasının (ff) bendinin iptali dava konusu edilmişti.

Danıştay 11. Daire E.2011/648, K.2013/10886 sayılı ve 25.11.2013 günlü kararıyla davanın Yönetmelik hükmünün iptali isteminin reddine, Yönerge hükümlerinin iptali isteminin ise kabulüne karar vermiştir.

Kararın gerekçesinde, 209 sayılı Yasa'nın 5. Maddesinin 3. Fıkrasında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterlerinin ek ödeme yapılırken dikkate alınacağı belirtildiğinden Yönetmelikte tanımı yapılan birim performans katsayısının üst hukuk normlarına uygun olduğu belirtilmiştir. Yönerge yönünden ise yine 209 sayılı Yasa'nın 5. Maddesinin 3. Fıkrasında idareye yalnızca Yönetmelik çıkarma yetkisinin tanındığı, idarenin Yönerge ile düzenleme yapamayacağı belirtilerek Yönerge hükümlerinin iptaline karar verilmiştir.

Her ne kadar dava konusu edilen Yönerge yürürlükten kaldırılmış olsa da davalı idarenin birim performans katsayısının uygulanmasına dönük yeni tarihli Yönergelerinin de hukuken uygulanabilirliği kalmamıştır. Zira Daire, idarenin Yönerge ile düzenleme yetkisinin bulunmadığını belirtmiştir. İdare yeni bir işlem tesis edinceye kadar dişhekimleri yönünden gerçekleştirdikleri işlemler dikkate alınarak belirlenen birim performans katsayıları uygulanamayacaktır. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Helin Aras Tek

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler