HABERLER
E-NABIZ GENELGESİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI HK.
29/02/2016

(Aşağıdaki yazı TDB genelgesinden özetlenmiştir)

Sağlık Bakanlığı'nın, 05.02.2015 günlü "e-Nabız Projesi" konulu Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin müştereken açtığı davada, Genelge’nin yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 15. Dairesi Kararında, Anayasa’nın 20. maddesinde, kişisel verilen korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenleneceğinin belirtildiği, mevcut yasalarımızda ise Sağlık Bakanlığı’na kişisel verileri işleme konusunda verilmiş bir yetkinin bulunmadığı hususuna yer almıştır.

Danıştay'ın bu kararı karşısında, Sağlık Bakanlığı'nın, Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca, e-Nabız ile veri toplama işlemini durdurması gerekmektedir.

Diğer yandan bilindiği gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı halen Meclis Genel Kurulunda görüşülmektedir. Ancak ve ne yazık ki anılan Yasa Tasarısının kişisel verilerin korunması bakımından istenen güvenceleri sağlamaktan çok uzakta olduğu görülmektedir.

Hekimler, dişhekimleri, sağlık kuruluşları ve bu alanda hizmet veren bilişim firmaları da, Türk Ceza Kanunu'nun kişisel verilerin izinsiz toplanması ve paylaşılmasının suç olduğu da gözetilerek hastaların kişisel verilerinin açıkça rızaları olmaksızın hiç kimse ile paylaşılmamasına özen göstermelidir.

Diğer Haberler