HABERLER
DANIŞTAY SAĞLIK NET 2 VERİ GÖNDERİMİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
29/09/2014

Sevgili Meslektaşımız;

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, hekim ve dişhekimlerine ait muayenehaneler ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık da dahil kişisel bilgilerini merkezi olarak toplayacak bir sistem geliştirmeye ve bu sisteme dahil olmamıza yönelik çalışıyor. Buna istinaden 17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık net 2 veri gönderimi' başlıklı bir Genelge göndererek tüm sağlık kuruluşlarından hastaların bilgilerini merkezi sistemle kendisine göndermelerini istemiştir.

Sağlık Meslek Birlikleri olarak tüm sağlıkçılar hastaların özel hayatlarına ilişkin bilgileri sır saklama yükümlülüğü kapsamında saklamakla yükümlü olduklarını, hastalarının rızası olmaksızın bilgilerinin zorla alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek bu uygulamaya karşı çıkmıştık. TTB tarafından bu uygulamanın değiştirilmesi istenmiş, kabul edilmemesi üzerine Genelge'ye karşı Danıştay'da iptal davası açılmışken, aynı içerikteki genel yazının iptali istemiyle Ankara Dişhekimleri Odası olarak tarafımızca da dava açılmıştır.

Bu arada 663 sayılı Sağlık Bakanlığı’na ilişkin Kanun Hükmündeki Kararname'nin 47. maddesine Bakanlığın sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık bilgilerini merkezi olarak toplamasına ilişkin bir hüküm konulmuştur. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir (Anayasa Mahkemesinin 14.2.2013 tarih E. 2011/150, K. 2013/30 sayılı kararı). Bu karardan sonra Bakanlık tarafından aynı hüküm 12.7.2013 tarihinde kabul edilen 6495 sayılı bir torba yasa ile tekrar yasalaştırılmıştır. Söz konusu hükümde Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki özel hayatın gizliliği hakkına aykırı olması nedeniyle Sağlık Meslek Birliklerinin talebiyle Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından bu talebin görüşülmesi beklenmektedir.

TTB tarafından açılan davada ise, Danıştay 15. Dairesi 12.6.2014 günü E. 2013/2084 sayı ile bu uygulamanın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir (Danıştay kararı için tıklayınız). Kararda Sağlık Bakanlığı'nın kamu ve özel sağlık kuruluşlarından özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgileri toplamasının hukuki dayanağının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığın ileri sürdüğü 663 sayılı KHK'da, Aile Hekimliği Kanunu'nda ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasasında yer alan hükümlerin böyle bir uygulamaya dayanak oluşturamayacağı saptanmıştır.

Danıştay, 2013 yılında yeniden düzenlenen 663 sayıl KHK'nin 47. maddesine dayanarak, hastaların kimliklerini kişisel bilgilerini, bu kapsamda özel hayatlarını ortaya koyan bilgilerin toplanamayacağını özellikle belirtmiştir. Kararın gerekçesinde kişisel sağlık bilgilerinin hassas veri olarak kabul edildiği, bunların toplanmasının, işlenmesinin, kapsamının, koşullarının ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların Kanun'la ayrıntılı olarak belirlenmesi gerektiği, yine kanunda kişisel sağlık verilerine ilişkin sınırlamaların ortaya konulması gerektiği, bunları hukuka uygun bir biçimde Kanun'la düzenlemeksizin sağlık hizmeti alanların kişisel bilgileri ve bu kişilere verilen hizmete ilişkin bilgilerin toplanmasının, işlenmesinin ve paylaşılmasının hukuken olanaklı olmadığını belirtmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararında 663 sayılı KHK'nin 47. maddesinin tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınmasını sağlayan ve bir veri tabanı sistemi şeklinde kurulan sağlık net 2 veri gönderim sisteminin işleyişine ilişkin tüm ayrıntıları kapsayan yasal bir düzenleme olmadığı ve buna dayanarak bu yönde işlem yapılamayacağı da hüküm altına alınmıştır. Bu karar uyarınca sağlık net 2 sistemi üzerinden hastalara ait kişisel veri girişinin talep edildiği uygulamalar başta olmak üzere, hastalara ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması vb. uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için Ankara Dişhekimleri Odası olarak çaba harcanmaya ve yaşanan hukuki gelişmeler sizlerle paylaşılmaya devam edilecektir.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler