HABERLER
BELEDİYELERE BAŞVURU ZORUNLULUĞUMUZUN KALKMASI HK.
08/04/2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 04.04.2015 tarihinde Genel Kurul’da görüşülerek kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecektir.

Yapılan değişiklikle meslektaşlarımızın açtığı muayenehane ve müşterek muayenehaneler işyeri açma ruhsatı almak zorunda olmaktan çıkartıldı. Bu sayede, işyeri açma ruhsatı düzenlenmesi için belediyeye başvurmak, bütün kat maliklerinden onay almak ve ruhsat harcı ödemek gibi zorunluluklar ortadan kalkmış olacaktır.

Kanun Tasarısının yeni yayına girecek haliyle apartmanlarda muayenehane açılmasında yaşanan sorunlardan birinin aşılmış olacağını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

Değişikliğe İlişkin Kuralllar

Değişiklik yapan kural:

Madde 77- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı)- 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,”

“i)- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre açılan muayenehane ve müşterek muayenehaneler”

Değişiklik yapılan kural bütünü:

Kanun No. 3572

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Daire Kanun

Madde 2 - Bu Kanun hükümleri ;

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1'inci sınıf gayrisıhhı müesseseleri,

b) Nerede açılırsa, açılsın, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,

c)2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,

d) (...) (Madde 2 nin (d) bendi, 1.12.2004 tarih ve 25657 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

e) (Ek: KHK/560 - 24.6.1995 / m.21) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayrı sıhhi müesseselere (*)

f) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.201) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,

g) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.201) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,

h) (Yeniden düzenleme : 6494 - 27.6.2013 / m.23) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,

ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,”

i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre açılan muayenehane ve müşterek muayenehanelere”

uygulanmaz.

Diğer Haberler