HABERLER
ANKARA TABİP ODASI DAVASI HK.
30/09/2014

Sevgili Meslektaşımız;

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaralananlara acil tıbbi yardım sağladığı gerekçesiyle Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınması istemiyle açtığı davanın ön inceleme duruşması, 30 Eylül 2014 Salı günü Ankara Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davaya karşı çıkmak, “hekimliğime dokunma” demek, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini savunmak ve mesleklerine sahip çıkmak isteyen hekimler, Türkiye’nin dört bir yanından tabip odası temsilcileri, TTB Tıp Öğrencileri Kolu, uzmanlık dernekleri temsilcileri, Odamız ve Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu ve üyelerimiz ile sağlık, emek ve meslek örgütleri, akademik meslek birlikleri ve sendikalardan çok sayıda temsilci, avukatlar, milletvekilleri ve uluslararası sağlık meslek kuruluşlarından temsilciler destek vermiştir.

Duruşma öncesinde katılımcıların desteğiyle kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan okudu. ATO’ya destek vermek üzere Türkiye’ye gelen uluslararası sağlık örgütleri temsilcilerinden Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, hekimlerin mesleklerini Türkiye’de de, dünyada da korku duymadan uygulayabilmeleri gerektiğini, hekimlerin ayrımsız olarak herkese her yerde hizmet edebileceklerini söyledi. Hiçbir hükümetin buna engel olamayacağını belirten Kloiber, davada yargılanan hekimleri desteklediklerini ve yanlarında olduklarını vurguladı. İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü Genel Sekreteri Dr. Holly Atkinson, mahkemenin davayı reddedeceğini umduğunu dile getirirken, Avrupa Birliği Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Sekreteri Birgit Beger de Avrupalı hekimlerin desteğini iletmiştir.

Uluslararası sağlık örgütü temsilcilerinin konuşmalarının ardından sırasıyla, Ankara Tabip Odası Başkanı Çetin Atasoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, SES Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Eczacılar Birliği II. Başkanı Arman Üney, Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli ve Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Türkan Yılmaz söz almıştır. Destek verenler arasında CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Hülya Güven, Candan Yüceer, Levent Gök, Aytuğ Atıcı, Özgür Özel, Muharrem Işık, Orhan Düzgün, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Yakup Akkaya, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sendika ve meslek örgütünün temsilcisi yer aldı.

Basın açıklamasının ardından, duruşmanın görüleceği salona geçilmiş olup, mahkeme tabip odası vekillerinin usule ilişkin itirazlarını karara bağlamayıp, bu itirazların esasla birlikte karara bağlanacağını belirterek ön inceleme aşamasından tahkikat aşamasına geçilmesine karar vermiş ve davayı 23 Aralık 2014 tarihine ertelemiştir.

Davanın takipçisi olacak ve hekim arkadaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Basın açıklaması için tıklayınız.

Diğer Haberler