HABERLER
ANAYASA MAHKEMESİNİN TAM GÜN İLE İLGİLİ KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
11/11/2014

18 Ocak 2014 tarih ve 28886 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptal isteminin görüşüldüğü Anayasa Mahkemesi’nin 06 Kasım 2014 günü yapılan toplantısına; Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, üniversitelerden öğretim üyeleri ve avukatımız Sayın Ziynet Özçelik’in de aralarında bulunduğu yetkililer katılmış olup, Torba Yasanın lehinde ve aleyhinde görüş bildirmişlerdir. Yaklaşık 3,5 saat süren oturumdan sonra Torba Yasanın iptal istemini görüşen Anayasa Mahkemesi daha önce yürütmenin durdurulmasına karar verdiği aynı içerikteki iki geçici madde dışında bütün istemleri reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 6514 Sayılı Torba Yasa’ya dair Resmi Gazete’de yayınlanan kararı için tıklayınız.

Mahkeme’nin iptal ettiği hükümler, üniversite ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyelerinden mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olanların 18 Nisan 2014 tarihine kadar bu faaliyetlerini sona erdirmeyenlerin üniversiteyle ilişiklerinin kesileceğine ilişkin geçici maddelerdir.

Mahkemenin iptal istemini reddettiği hükümler arasında öğretim üyelerinin mesai sonrasında serbest çalışma hakkına ilişkin kural medyada öne çıkartılmış ise de iptal istemi reddedilen kurallar bununla sınırlı değildir. Askere polise acil tıbbi müdahale yapma yetkisi verilirken hekimliğin izne tabi tutulup aksine davranışın hapis cezasıyla cezalandırılmasına; öğretim üyelerinin Sağlık Bakanlığında sözleşmeli çalıştırılmalarının da akademik görev gibi kabul edilmesinden özel çalışan profesör ve doçentlerin üniversitede sözleşmeli çalıştırılmalarına; üniversitedeki öğretim üyeleri ile ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki profesör, doçent ve eğitim görevlilerinin kurumsal sözleşmeyle ve gelirin yarısı döner sermayeye kalacak şekilde mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilmelerinden, kamuda görevli sağlık çalışanlarının mesai sonrasında da olsa mesleki faaliyette bulunmalarının yasaklanmasına; sağlık çalışanlarının mesai saatleri dışında da her an göreve çağrılabilmelerinden aile hekimlerine sağlık kurumlarında nöbet tutturulmasına, her türlü kayıt ve bildirimin 150 bin liraya kadar ücrete tabi tutulmasından bir kısım torpillilerin mecburi hizmetten muaf tutulmalarına kadar pek çok kural da bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler